KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PODOPIECZNYCH, RODZIN, KLIENTÓW I INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH W EWANGELICKIM DOMU OPIEKI „ARKA” W MIKOŁAJKACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 (zwane dalej „RODO”) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

  Ewangelicki Dom Opieki „Arka”, ul. Plac Kościelny 5a, 11-730 Mikołajki z którym mogą się Państwo skontaktować listownie pisząc na ww. adres, wysyłając wiadomość e-mail na edo.arka@op.pl lub pod numerem tel. 87 4216 811/ 87 4282356

 2. Inspektorem ochrony danych w Ewangelickim Domu Opieki „Arka”w Mikołajki jest Pani Iwona Malczyk – radca prawny– Grupa Prawna Togatus w Olsztynie z którą mogą Państwo skontaktować się w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na adres e-mail: malczyk@togatus.pl badź pod numerem tel. 506 358 200
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i wypełnienia obowiązków prawnych i statutowych ciążących na Ewangelickim Domu Opieki „Arka” w Mikołajkach. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO oraz art.9 ust1 pkt b RODO, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymaganym przez Ustawę o Pomocy Społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Domów Pomocy Społecznej
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT i hosting oraz upoważnieni pracownicy socjalni, opiekunowie Administratora i organy publiczne(np. Sądy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,MOPS, MOPR, OPS, ZUS, KRUS, Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Urząd skarbowy) oraz podmiotom, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia, jak również rodzinie mieszkańca Ewangelickiego Domu opieki ARKA w Mikołajkach.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa jednak nie krótszy niż 25 lat w przypadku teczek osobowych i ewidencji mieszkańców.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usług oferowanych przez Ewangelicki Dom Opieki „Arka”w Mikołajkach.
Logo - Arka Mikołajki

Ośrodek położony jest w malowniczym
miejscu, z dostępem do linii brzegowej jeziora Mikołajskiego i posiada własny pomost.

Kontakt